210118_samsmith_zachlavine_houstonrockets_dunk_16x9